باغستان آیسک 

 

روستای کوثر

 

 روستای ارم

 

کمپ گردشگری (درحال تکمیل)

 

انبارهاي قذيمي