آگهی مناقصه ی واگذاری جمع آوری زباله،رفت و روب معابر و نگهداری وتوسعه فضای سبز به پیمانکار واجد شرایط

 

شهرداری آیسک در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات  جمع آوری زباله،رفت و روب معابر و نگهداری و توسعه فضای سبز به پیمانکاران واجدشرایط از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با شماره 6-05632874115 تماس حاصل نمایید.